Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider JO17 20-21Slider Minis 20-21slider clubhuis slider DVC partyslider kids op bankslider voetvolleySlider paashaasslider Rainbowslider DVC bannerslider Training mini'sslider DVC Statafelslider contract Dennisslider de duiventil

 1. Technische Commissie, kortweg de TC

De TC  en het Beleidsplan DVC Senioren 2018-2019

DVC bestaat in 2018  110 jaar. Het is een schitterende vereniging met een rijk verleden. Er is een bloeiende jeugdafdeling, er zijn aardig wat recreanten maar te weinig prestatie gerichte spelers. Helaas is het nog steeds moeilijk om voldoende vrijwilligers / begeleiders te krijgen en niet alle omstandigheden om optimaal te presteren zijn ideaal. Er zit veel potentieel in de senioren, in de jeugd en in de randvoorwaarden daar om heen. De resultaten van dit alles vallen echter tot nu toe tegen.

Bij sommige verenigingen in de omgeving zie je vooruitgang omdat er een goede organisatie staat die een goed beleid neerzet en de voorwaarden creëert om goed voetbal te spelen en de vereniging in zo’n daglicht zet dat alles weer leeft, vooruit wil en dat iedereen daarbij wil zijn. Daarom moet er op het technisch gebied een beleid worden neergezet waar we in de toekomst mee verder kunnen groeien, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Wij raken spelers kwijt aan ambitieuze, hoger spelende verenigingen en er komen weinig spelers van andere verenigingen naar ons toe.

Gegeven:

 1. A) DVC is een fantastische vereniging;
 2. B) DVC heeft veel potentieel, er komt alleen te weinig uit;
 3. C) Bovengenoemde omstandigheden bij DVC moeten door iedereen worden uitgedragen;
 4. D) DVC heeft een fantastische jeugd heeft waar we ook in de toekomst de vruchten van moeten plukken.

Daarom heb ik (hopelijk met enkele fanatieke DVC’ers ) het plan opgevat een Technische Commissie op te richten.

Deze technische commissie richt zich in eerste instantie op de A-selectie. Voor de jeugd geldt er een zelfde initiatief dat al langer in werking is gezet door de benoemde jeugdcoördinators. Het opgestelde beleid in de vorm van een jeugdplan moet ten uitvoer worden gebracht. Dit beleidsplan is geintegreerd in het beleidsplan van de A-selectie, wat weer tot een Beleidsplan voor de DVC Senioren ( recreanten ) moet gaan leiden. Het beleid aangaande recreanten  zal nog toegevoegd moeten worden. Het “Bestuurslid Technisch Zaken” geeft leiding aan de Technische Commissie, A-selectie, de jeugdafdeling en recreanten.

Binnen een groeiende vereniging waarbij een goede organisatie, zowel bestuurlijk als technisch, één van de sleutels is tot succes, zal er ook vanuit één, voor ieder herkenbaar, beleid gewerkt moeten worden. Borging en aanpassing, indien nodig, van dit beleid is van wezenlijk belang om te voorkomen dat alles wordt opgehangen aan personen i.p.v. organisatie. Het beleid op seniorengebied is in dit beleidsplan beschreven.

Hans de Bruijn

Bestuurslid Technische.zaken

 

 2. Missie & Doelstellingen:

Missie Vereniging:

DVC wil alle leden binnen haar persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau.

Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat DVC een vereniging is om trots op te zijn.

De technische commissies dienen de voorwaarden te scheppen om iedere individuele speler zijn top te laten bereiken.

Doelstellingen:

Het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen (van senioren tot jeugd) om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Dit niveau houdt het volgende in:

 • DVC 1: stabiele 3e klasser met zo veel als mogelijk spelers vanuit de club zelf. Natuurlijk zijn spelers van buitenaf van harte welkom.
 • DVC 2: reserve 3e klasse
 • Het 2e elftal is, voor zover mogelijk, het opleidingselftal voor het 1e Aan  de twee trainingen actief deelnemen is voor het 1e elftal verplicht. Voor het 2e elftal geldt dat men ook actief deelneemt aan een van deze twee trainingen. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken. (registratie trainingen door begeleiding). Er zal naar vermogen worden getraind.
 • De beloftes O23 spelen minimaal 1 keer per maand een wedstrijd, i.v.m. de overgang van junior naar senior, en nemen deel aan competitie 16/23 in het kader van verder ontwikkelen van jeugdige spelers. Tevens kunnen spelers die op zaterdag geen speeltijd krijgen op doordeweekse wedstrijden speeltijd krijgen. Ook spelers die terugkomen van een blessure kunnen in deze wedstrijden weer wedstrijdritme opdoen.

De secundair hiervan afgeleide doelstelling is:

 • kwalitatief mindere voetballers op een zo aangename manier laten functioneren op prestatief/recreatief niveau.
 • behoud van imago waar gezelligheid/plezier voorop staat

Technisch beleid senioren

Het doel is een eenduidige richtlijn op te stellen die aangeeft hoe het technische beleidsplan tot uitvoer wordt gebracht en hoe deze wordt vervolgd. De technische commissie A-selectie is verantwoordelijk voor het prestatief gerichte deel van de vereniging. De eindverantwoording ligt bij het Algemeen Bestuur. Het technische beleid dient garant te staan om het voetbal op niveau te krijgen en te houden. Het technische beleid dient vooral eenduidig te zijn en geldt voor de gehele vereniging. Hierbij geldt dat er geen verschil moet zijn tussen jeugd en senioren. Tevens dient het technische beleid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het geleidelijk bijstellen van de cultuur. Met name de selectietrainers hebben een belangrijke invloed om gewenste cultuurkenmerken te versterken zoals betrokkenheid verbeteren van selectiespelers, het verbeteren van de discipline en het bevorderen van sportief gedrag.

Indeling selectieteams

DVC wil op het voor haar hoogst mogelijke niveau presteren. Hiervoor is het van belang dat we met 2 elftallen prestatiegericht blijven voetballen. Het 2e elftal moet fungeren als kweekvijver voor het1e elftal. De lagere elftallen vanaf het 3e elftal vallen in de categorie recreatieve sport. Dit betekent dat lagere elftallen bereid  zijn betere spelers af te staan aan de selectie(s) en ook de bereidheid  hebben om spelers op te vangen die buiten de selectie zijn gevallen. De  technische commissie organiseert en coördineert het hele gebeuren rondom het (her)indelen van de selectie en overige elftallen voor het komende seizoen. Begin maart start men met het inventariseren, door middel van gesprekken onder de spelende leden. Daarna zal de technische commissie in samenspraak met de trainers en leiders de adviezen bundelen en samen met hen de selectie en overige elftallen indelen. De hoofdtrainer bepaalt in principe de selectie, mits dit in overeenstemming is met het beleid van de vereniging.

De A-selectie

Aan  de  trainingen actief deelnemen is voor het 1e elftal verplicht. Voor het 2e elftal geldt dat het actief deelnemen van een van de trainingen verplicht is. In overleg met de trainer kan hiervan worden afgeweken. Prestatie zal bij de selectie voorop staan. Alle selectiespelers dienen de intentie en bereidheid te hebben om in aanmerking te komen voor het eerste elftal. Gestreefd zal worden de jongere spelers zoveel mogelijk in te passen binnen de selectie.

- Doelstelling 3e elftal = Recreatie

- Doelstelling 4e elftal = Recreatie

 

 3. TC binnen de organisatie:

“ De Technische Commissie van DVC is het orgaan wat de doelstellingen op voetbal technisch gebied moet verwezenlijken. De Technische Commissie formuleert daartoe een stappen plan (korte termijn) om uiteindelijk te komen tot een beleidsdocument (langere termijn). Ieder jaar formuleert de Technische Commissie een jaarplan, dit plan zal aan het einde van ieder seizoen worden geëvalueerd.”

Bij DVC zijn velen betrokken bij de uitvoering van een beleidsplan: bestuur, vrijwilligers (trainers, begeleiders, etc.) en betaalde krachten. Daarom is het van belang dat de aangenomen beleidspunten op voetbaltechnisch gebied door iedereen op de afgesproken manier worden uitgevoerd.

De TC moet met behulp van onderstande items het beleidsplan zo goed mogelijk evalueren, waarbij alle aspecten belicht moeten worden.

Sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen.

Sterktes.

 • Groot aantal vrijwilligers
 • Aantal jeugdteams groeit.
 • Mooie accommodatie
 • Open en gemoedelijke sfeer.

Zwaktes.

 • Geen evenwichtige leeftijdopbouw. Met name in de leeftijdgroep 16-18 jaar (A-jeugd)
 • Selectiebeleid wordt bemoeilijkt door onderbezetting en kwaliteit
 • Begeleiding van vrijwilligers, opleiding van trainers en leiders.
 • Structuur (verantwoordelijkheden, taken bestuur, commissies)

Kansen voor de komende jaren:

 • Betrokkenheid van de ouders.
 • Het ledenbestand kan verder vergroot worden.
 • Door vergrijzing van de bevolking komen er meer mensen beschikbaar die tijd hebben om een vrijwilligersfunctie in te vullen.

Bedreigingen voor de komende jaren:

 • Minder vrijwilligers voor reguliere en structurele taken. Dit wordt veroorzaakt door de 24-uurs economie. Daarnaast vissen andere verenigingen en organisaties allen in dezelfde (vrijwilligers)vijver.
 • Onderhoud accommodatie.
 • Stijging van de kosten.
 • Het vervagen van de normen en waarden.

 

         4. Taken TC A-selectie:

 1. Ontwikkelen, sturen en bewaken van technisch beleid voor A-selectie
 2. Hoofdtrainer beoordelen, advies geven over functioneren aan bestuur, adviseren bij contractverlengingen en/of aantrekken nieuwe hoofdtrainer 
 3. Zorg dragen voor invulling van begeleidingsstaf voor DVC 1 & 2; advies uitbrengen aan bestuur voor kandidaten voor betaalde functies. Technische commissie heeft bevoegdheid alle niet betaalde functies binnen begeleidingsstaf zelf in te vullen.
 4. Omschrijven procedures/afspraken in relatie met beleidsplan.
  1. Selectieprocedures 1e, 2e ,  afvallers naar Recreatie
  2. Doorstroming A-junioren (i.s.m. jeugdcoördinator/leider/trainer/ jeugdbestuur)
 5. Archief opzetten en beheren “Beoordelingsformulieren speler”.                     
 6. Uitvoering en beheer vergaderstructuur:
  1. Overleg/communicatie structuur tussen TC en bestuur, TC en spelersraad en TC en trainers vastleggen.
  2. TC overleg
 7. Mede zorg dragen voor een goede opleiding, vooral bij de jeugd en keepers
 8. Coördineren en stimuleren van opleidingen voor vorming van het technische kader en dus begeleiden trainers en leiders bij de uitvoering van hun functie
 9. Organiseren Activiteiten
  1. Trainingsweekend zomer
  2. Trainingsweekend / dag winter
  3. Uitstapje voor & na winterstop
  4. Organiseren Hapje  (elke donderdag)
 10. Organiseren Facilitaire zaken rondom thuiswedstrijden
  1. Voorwedstrijdjes jeugd of pupil v/d week
  2. Programmablad
  3. “Stadionspeaker” – muziek, ruststanden, etc.
 11. Gebruik faciliteiten afstemmen met bestuur:
  1. Gebruik trainings- en hoofdvelden
  2. Gebruik trainingsmaterialen
 12.  Onderhoud Tenue
  1. Tenue keuze i.o.m. begeleiding / spelersraad / bestuur
  2. Inventariseren tenues, tassen, jassen, ballen, polo’s, vesten,etc. op kwaliteit, kwantiteit en toezicht op verdeling.

Alle andere taken blijven onder bestuursverantwoordelijkheid.

 

5. Verantwoordelijkhedensplitsing in TC: 

TC Sportief: punt 1 t/m 8

TC Facilitair: punt 9 i.s.m. spelersraad / begeleiding; verder punt 10, 11 en 12

 

6. Taken & afspraken  Recreatie: 

Voor het seizoen 2018-2019

Het realiseren van 4 elftallen.

 • 3e elftal inschrijven  in de reserve … klasse 
 • 4e elftal blijft in dezelfde klasse voetballen

Aantal spelers per elftal, 3e elftal = 15 spelers, 4e elftal = 18 + 

Na definitief bekend maken hoeveel spelers er beschikbaar zijn  kan dit definitieve aantal in onderling overleg nader worden ingevuld. Dit is nog afhankelijk van nieuwe aanmeldingen, stoppen van spelers, overkomen van A-junioren en spelers vanuit A-selectie. Bij indeling is het van belang dat er in eerste instantie op basis van kwaliteit en motivatie de elftallen worden ingedeeld. Hierbij wordt wel aandacht besteed aan het opzetten van een enigszins representatief team; een mix van jong en oud en ervaren en minder ervaren spelers.

Het 1e en 2e spelen na elkaar thuis.  

Training  

 • Bij afgelasting door de bond wordt er door bestuur bepaald of er op  velden kan worden getraind en bij afgelasting door de vereniging kan er alleen op het trainingsveld worden getraind. Aanvangstijd training: ……
 • Planning voor oefenduels en bekerwedstrijden voor A-selectie wordt door ……… verzorgd. Aandachtspunt hierbij is dat er meer oefenduels in de voorbereiding worden ingepland.
 • Materiaalverzorging wordt door Aad de Gruyl en Dave de Wit i.s.m. de sponsorcommissie/bestuur besproken.

 

7. Samenstelling TC:

Bestuurslid TZ ; Hans de Bruijn

TC-lid A-selectie voetbaltechnische zaken: Team Manager             

TC-lid Jeugd;                                              

TC-lid Jeugd;                               

TC-lid Recreatie; Pleun v/d Vliet             

Pleun v/d Vliet neemt tevens het wedstrijdsecretariaat op zich

 

8. Rapporteringslijn:

De Technische Commissies rapporteren aan het bestuurslid “Technisch Zaken”.