Brasserskade 238 • 2616 LA Delft • Kantine: 015 - 2132548 twitter facebook

slider JO17 20-21Slider Minis 20-21slider clubhuis slider DVC partyslider kids op bankslider voetvolleySlider paashaasslider Rainbowslider DVC bannerslider Training mini'sslider DVC Statafelslider contract Dennisslider de duiventil

Delftsche voetbalclub DVC


Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat enkele nadere uitwerkingen van zaken die in zijn algemeenheid in de statuten zijn geregeld. Het huishoudelijk reglement is een reglement zoals bedoeld in de statuten in artikel 20 lid 1. Ook zaken als kascommissie, elftalcommissie en dergelijke vallen hieronder en dienen dus in het huishoudelijk reglement nader gereguleerd te worden.

Artikel 1

De kleuren van de vereniging zijn blauw en wit.

Het sporttenue bestaat uit:

a.                  blauw-wit horizontaal gestreept shirt

b.                  witte broek

c.                  blauwe kousen

Het bestuur is bevoegd één of meer elftallen in afwijkende tenues te laten spelen als dit voor shirt-reclame noodzakelijk is. De voor DVC specifieke kenmerken blijven daarbij gehandhaafd.

Artikel 2

De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dat doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de statuten, artikelen 2 en 3. Waar het gaat om de voetbalsport “in al zijn verschijningsvormen”, geldt dat dit betreft sporten , waarvan de algemene ledenvergadering heeft besloten die te gaan beoefenen.

Artikel 3

1.   De vereniging bestaat uit:

a.                  spelende leden;

b.                  jeugdleden: leden jonger da 16 jaar;

c.                  niet-spelende leden;

d.                  leden van verdienste;

e.                  ereleden.

 1. Spelende leden en jeugdleden zijn zij die gerechtigd zijn om deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden.

 1. Niet-spelende leden zijn zij, die niet gerechtigd zijn om aan de in het tweede lid bedoelde wedstrijden deel te nemen.

 1. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Artikel 4

De leden en donateurs zijn verplicht hun contributies, respectievelijk hun bijdrage, bij vooruitbetaling te voldoen op een door de algemene ledenvergadering vast te stellen wijze. Het bestuur kan in geval van hardheid van deze verplichtingen afwijken.

Artikel  5

De leden en de donateurs zijn verplicht om de bezittingen en eigendommen van de vereniging te beschermen en te beheren als waren deze bezittingen en eigendommen hun persoonlijke bezittingen en eigendommen.

Artikel 6

Geen enkel lid of donateur heeft enig persoonlijk recht op eigendommen van de vereniging.

Artikel 7

1.       De contributies en bijdragen van donateurs worden op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2.       De vereniging beheert en exploiteert de kantine in het verenigingsgebouw. De netto opbrengst komt ten bate van de verenigingskas.

3.       Het bestuur kan besluiten deel te nemen aan acties en initiatieven die structureel of incidenteel een bijdrage leveren aan de verenigingskas. Gedacht wordt aan de door  Stichting Nationale Sporttotalisator te organiseren prijsvragen en lotto ten bate van verenigingen, en daarmee vergelijkbare initiatieven.

Artikel 8

De bestuursleden worden als volgt in een rooster geplaatst:

1.                  voorzitter

2.                  penningmeester

3.                  secretaris

4.                  2e penningmeester

5.                  2e secretaris

Overeenkomstig artikel 9 lid 3 van de statuten is het bestuur als volgt aftredend binnen een cyclus van drie jaar:

na 1 jaar: nummer 1 en 5 (voorzitter en 2e secretaris)

na 2 jaar: nummer 2 (penningmeester

na 3 jaar: nummer 3 en 4 (secretaris en 2e penningmeester)

Indien aan het bestuur een zesde of een zesde en een zevende bestuurslid wordt/worden toegevoegd, treedt/treden deze(n) gelijktijdig af met nummer 2 uit het rooster (de penningmeester).

Artikel 9

Bestuursvergaderingen worden, al naar gelang van de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van drie bestuursleden belegd.

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.           

Artikel 10

De vereniging kent een kascommissie welke is ingesteld door en rapporteert aan de algemene ledenvergadering. De commissie bestaat uit drie leden: lid 1, lid 2 en lid 3, alsmede twee reserveleden.

Overeenkomstig artikel 12, lid 3 van de statuten treden de leden van de kascommissie af volgens onderstaand rooster:

a.                  Alle leden zijn jaarlijks aftredend.

b.                  Binnen een cyclus van drie jaar zijn herkiesbaar:

na 1 jaar: lid 1 en 2;

na 2 jaar: lid 2 en 3;

na 3 jaar: lid 1 en 3.

Artikel 11

 1. De personen die zich inzetten in het belang van DVC en waarvoor de reglementen van de KNVB vereisen dat ze lid zijn van de KNVB worden door het bestuur bij de KNVB als zodanig aangemeld.
 2. De vereniging DVC verwacht dat er bij personen die zich inzetten in het belang van DVC een zodanige betrokkenheid met de vereniging bestaat dat zij (niet)-spelend lid of begunstiger van de vereniging worden.

Artikel 12

 1. Het bestuur draagt een deel van haar bevoegdheid om leden uit te sluiten van het spelen van wedstrijden (artikel 6, lid 4 van de statuten) over aan een in te stellen commissievoetbalzaken, te weten:
 1. Uitsluiting van het spelen van twee bindende wedstrijden in geval een speler voor de eerste maal zonder kennisgeving verstek laat gaan bij een wedstrijd van het elftal waarin hij is opgesteld.
 2. Uitsluiting van het spelen van vier bindende wedstrijden in geval een speler binnen één jaar voor de tweede maal zonder kennisgeving verstek laat gaan bij een wedstrijd van het elftal waarin hij is opgesteld.
 3. Uitsluiting van het spelen van wedstrijden voor onbepaalde tijd, met een minimum van zes bindende wedstrijden, in geval een speler binnen één jaar voor de derde maal zonder kennisgeving verstek laat gaan bij een wedstrijd van het elftal waarin hij is opgesteld.

 1. Beroep tegen uitsluiting als bedoeld in het voorgaande kan worden aangetekend bij de voetbalzaken:
 1. Tijdens de vergadering van de commissie voetbalzaken.
 2. Schriftelijk ter attentie van de secretaris van de commissie voetbalzaken. De betreffende speler blijft speelgerechtigd indien hij binnen 2 x 24 uur na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving door de commissie voetbalzaken van de uitsluiting beroep heeft aangetekend. De commissie voetbalzaken stelt de betreffende speler binnen één week van ontvangst van het beroep op de hoogte van haar uitspraak,
 3. Beroep tegen de uitspraak van de commissie voetbalzaken kan aangetekend worden bij het bestuur. Dit kan uitsluitend schriftelijk aan de secretaris plaatsvinden. Hangende het beroep blijft de speler speelgerechtigd. Het bestuur stelt de betreffende speler en de commissie voetbalzaken van haar beslissing op de hoogte. De uitspraak van het bestuur is bindend.